Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

1.02. Başvuru Koşulları

1.02. Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans
Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların; lisans öğrenimini tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Adayların yüksek lisans programına kabul edilmesi için;
1) Bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
2) Yüksek lisans programına başvuranların mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Belirlenen lisans not ortalamasının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir. Başvuran adayların mezuniyet ortalamaları, not dönüşüm hesabı ve Senatonun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınarak yapılır.
3) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türk uyruklu adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları gerekir.
4) ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az YÖK tarafından ilan edilen 55 standart puanı almış olmaları gerekir. YÖK tarafından belirtilen diğer uluslararası sınavlardan alınan eşdeğer puanlar da geçerlidir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES puanının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir.
Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde;
1) Giriş puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, ALES puanının %50’si ve 100 üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır.
2) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuara bağlı anasanat dallarına öğrenci kabulünde; ALES puanı aranmadığından, yerine uygulama sınavının % 50’si alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.
3) Yüksek lisans giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.
4) Alanıyla ilgili yapılacak bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
5) Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.”

Doktora:
Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans derecesine, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans derecesi ile başvuranlar için en az 75 standart puan (yüksek lisans eğitimine başlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversiteye başlayanların yeniden Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmelerine gerek yoktur) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 55 puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden başarılı olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından alınacak 55 puana eşdeğer puanları, enstitü kurullarınca belirlenir. Adayların sahip olması gereken en az lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenebilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 puan üzerinden bir mülakat sınavı, gelişim dosyası incelemesi yapılır. Her aday için;
1) Lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si,
2) ALES’den almış olduğu standart puanının % 50 si ; Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara öğrenci kabulünde Uygulama Sınavının % 50’si,
3) Bilim sınavının % 30’u
alınarak doktora giriş puanı hesaplanır. Doktora giriş puanı 70 puan veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Kesin kayıtlar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yapılır.”