Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2.02. Bilimsel Hazırlık

2.02. Bilimsel Hazırlık

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 7’nci Maddesi hükümlerince;
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü aşağıda belirtildiği şekilde yürütülür:
a) Bilimsel hazırlık, öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam en az 12, en çok 24 krediye eşdeğer derslerden oluşur. Bu programa alınacak öğrenciler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.
b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak lisans programı açık olmayan anabilim/anasanat dallarında uygulanacak olan bilimsel hazırlık programında yer alacak dersler bunun dışındadır.
c) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.
d) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
e) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
f) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CC notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CB notu ile ve programı en az 2.50 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir.