Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

2.05. Yüksek Lisans

2.05. Yüksek Lisans


2.8.1. Tez Danışmanı

2.8.1.1. Tez Danışmanı Belirlenmesi
Tezli yüksek lisans programında,
· ikinci yarıyılın başından itibaren dönem sonuna kadar,
· öğrencinin de görüşü alınarak
· ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi,
· enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
Danışman atanıncaya kadar bu görevi anabilim dalı veya anasanat dalı başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi yürütür. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektiği durumlarda enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

2.8.1.2 Tez Danışmanı Değişikliği
Anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, önceki danışmanın görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. 

2.8.2. Tez Projesi
2.8.2.1. Tez Projesi Sunma İşlemleri
Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı; en geç derslerin tamamlandığı yarıyıl sonuna kadar, her öğrenci için tez danışmanının, öğrencisi ile birlikte hazırladığı tez konusunu ve tez programını ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile enstitüye önerir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez Projesi Sunma işlemleri, Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasında yapılmalıdır.

2.8.2.2. Tez Projesi Formatı
Enstitümüz Yüksek Lisans / Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans-Sanatta Yeterlik Raporu Yazım, Basım ve Teslim Yönergesine Enstitü web sayfası "İlgili Mevzuat" bölümünden ulaşılabilir.

2.8.2.3. Tez Projesi Değişikliği
Enstitü web sayfası Yazışmalar bölümünde Tez Adı Değişikliği ve Tez Konusu Değişiklik talep formları doldurularak ekleri ile birlikte ilgili öğrenci işleri personeline verilir. Personel belgeyi Kamu Hizmet Standartları Tablosunda belirtilen sürede hazırlayıp ilgili Enstitü Müdür yardımcısının onayından sonra Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere ilgili personele verir. Yönetim Kurulu Kararı ilgililere gönderilir. Tez konusu değişikliklerinde Tez önerisi formu eklenmelidir.

2.8.3. Tez Sınavı
2.8.3.1. Yüksek Lisans Tezini Sunma

Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

2.8.3.2. Yüksek Lisans Sınav Jürisi
Yüksek lisans tez jürisi,
· öğrencinin danışmanının görüşü alınarak
· enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
· enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır.
Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Üyelerden biri, bir başka anabilim/anasanat dalından olmak üzere ayrıca iki yedek üye de seçilir.

2.8.3.3. Yüksek Lisans Tezi Sınavı
Öğrenci tezini anabilim dalına teslim ettikten sonra, danışmanı durumu bir yazıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirir. Öğrenci bu aşamada tezinin jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar kopyasını hazırlar. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret ve düzeltme kararları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde gerekçeleri ile birlikte ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Kabul kararı da aynı şekilde bildirilmek durumundadır. Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan üyenin gerekçesi tutanağa eklenir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

2.8.3.4. Yüksek Lisans Tezi Teslimi
Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, Yüksek Lisans tezinin ciltlenmiş iki adet kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde iki adet CD ile word ve pdf formatında tez yazım kılavuzuna göre ilgili enstitüye teslim eder.

Ekler

Tez Danışmanı Değişikliği.doc