Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

3.1. Doktora Programı Aşamaları

1. Ders Aşaması:

 • “…toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisi…” (madde 15/2)
 • Yüksek lisans derecesi ile doktoraya kabul edilenler en çok 4, lisans derecesi ile doktoraya kabul edilenler en çok 6 yarıyılda derslerini tamamlamak zorundadır.

2. Yeterlik Sınavı:

 • seminer dersi dahil bütün derslerin tamamlanmasından sonra girilmesi zorunludur. yüksek lisans derecesi ile doktoraya kabul edilenler en geç 5. yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar en geç 7. yarıyılda girmelidir.
 • Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.
 • Sınav akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Öğrenci, sınava girebilmek için anabilim dalına dilekçe verir. (bknz.: öğrenciler için formlar)
 • Yeterlik sınavları, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
 • Başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

3. Tez Önerisi Aşaması

 • Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
 • Karar TİK üyelerinin salt çoğunluğuyla alınır, ikinci danışmanın oy hakkı yoktur. Kabul ya da red kararı 3 iş günü içinde enstitüye bildirilir. Düzeltme kararı verilmişse bir ay sonra yeniden savunma yapılır.
 • Red kararı halinde, “öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir”. “aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Diğer bir deyişle, tez önerisi 6 ay içinde kabul edilmeyen öğrenci, danışman değiştirmezse 3, değiştirirse 6 ay içinde bu aşamayı geçmelidir, aksi halde öğrencilik hakkı sona erer.
 • Belirtilen sürelerde tez önerisi savunmasına geçerli mazereti olmadan katılmayan öğrenci başarısız sayılır.
 • Kabul kararı halinde, öğrenci teze başlamış sayılır. Kayıt yenileme döneminde uzmanlık alan dersi seçer.

4. Tez Yazım Aşaması

 • Tez önerisi kabul edilen öğrenci, kayıt yenileme dönemlerinde uzmanlık alan dersi alarak tez çalışmalarını, tez önerisinde belirtilen esaslar ve danışmanın yönlendirmesi doğrultusunda sürdürür.
 • Tez danışmanının girişimi ile yılda en az iki kez tez izleme toplantısı yapılması zorunludur. Bu toplantıların biri Ocak-Haziran arasında, biri Temmuz-Aralık arasında yapılır.
 • Tez izleme toplantısından bir ay önce TİK üyelerine o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planını içeren yazılı bir rapor sunulur. Anabilim dalı, tez izleme toplantısını ve raporunu enstitüye bildirir, toplantıda raporun içeriği ve tez çalışmasının gidişatı değerlendirilir.
 • Tez izleme toplantılarında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.
 • Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulmuş olması gerekir. *tez öneri savunması ve tez savunması tez izleme toplantısı yerine geçmez.

5. Tez Savunması Aşaması