Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

7143 Sayılı Af Başvuruları Hakkında

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 15 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa öğrenci affıyla ilgili Geçici Madde 78 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiştir.

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 78 “Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44. Maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” 

Öğrenci affına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara dair bilgilendirme metnine ulaşmak için tıklayınız...

7143 sayılı Kanun'un Uygulama İlkeleri için tıklayınız...

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Lisansüstü Öğrencisiyken İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler
1)      Başvuru dilekçesi
2)      Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3)      Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
4)      Diploma (Lisans, Yüksek Lisans)
5)      Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
6)      Adli Sicil Kaydı Belgesi

Başvuru tarihleri ve Belgeler
Başlangıç : 18.05.2018
Bitiş          : 18.09.2018
Askerde Olanlar İçin : Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.
Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.