Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci Kabul Koşulları

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

 1. Genel Hükümler

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere ek olarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan tüm programlar için (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora) aşağıdaki hükümler geçerlidir:

 1. Programlar için öğrenci kontenjanları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı uyruklular için ayrı ayrı belirlenir. Bu gruplardan başvuran adaylar, kendi içlerinde sıralanır ve kontenjan dâhilinde programlara kabul edilirler.
 2. Adaylar bir kayıt döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki, biri tezsiz olmak şartı ile en fazla iki lisansüstü programa başvuru yapabilir. 
 3. Mezuniyet not ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. Diplomasında veya not transkript belgesinde mezuniyet not ortalaması 100’lük sisteme göre  hesaplanmamış adayların not ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Senato’nun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.
 4. Ön lisans eğitiminden sonra lisans tamamlama yoluyla lisans diploması alanların mezuniyet not ortalamaları ön lisans notları da dikkate alınarak sekiz yarıyıl üzerinden hesaplanır.  
 5. Bir programa başvurmak için gerekli olan öğrenim düzeyini (yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için yüksek lisans) yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları zorunludur.
 6. Programlara yerleştirilen adaylar Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.

B. Tezli Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

 1. Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekir:
 1. Adayların lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir.
 1. Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı koşulu aranmaz.
 2. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki hükümlere göre yapılır:
 1. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuarlar haricinde, tezli yüksek lisans programları için giriş puanı, ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 15’i, Yabancı Dil Puanının %15’i, bilim sınavının % 20’si alınarak hesaplanır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan tezli yüksek lisans programları için giriş puanı ise, uygulama sınavının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 15’i, Yabancı Dil Puanının %15’i, bilim sınavının % 20’si alınarak hesaplanır.
 1. Bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
 2. Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavından en az 50 puan almaları gerekir.
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan tezli yüksek lisans programları için yapılan uygulama sınavı, adayların çalışma alanlarındaki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
 4. Yabancı dil puanı için, YDS, ÜDS, KPDS, ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yaptığı yabancı dil sınavı ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan puanlar geçerlidir. Tüm tezli yüksek lisans programları için İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde alınan puanlar geçerlidir. Ayrıca Temel İslam Bilimleri ve Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dallarındaki programlar ile Ortadoğu Araştırmaları Tezli Yüksek Programı için Arapça ve Farsça, Balkan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı için Rusça ve Balkan dillerinden alınan puanlar da geçerlidir.   
 5. Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir. Kontenjan dışında kalan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

C. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

 1. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için adayların lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir.
 2. Tezsiz yüksek lisans programına giren adayların değerlendirilmesi aşağıdaki hükümlere göre yapılır:
 1. Tezsiz yüksek lisans programları için giriş puanı, bilim sınavının % 50’si ve mezuniyet not ortalamasının % 50’si alınarak hesaplanır.
 2. Bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
 3. Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavından en az 50 puan almaları gerekir.
 4. Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

D. Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü

 1. Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.
 2. Doktora programları için bilim sınavı yazılı olarak yapılır.
 3. Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavına girmeleri ve sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.
 4. Doktora programlarına başvuruda yabancı dil olarak Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diller geçerlidir.
 5. Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 70 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir. Kontenjan dışında kalan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

E. Yabancı Uyruklu Öğrencilerle İlgili Hükümler

 1. YÖK tarafından Enstitü programlarına sınavsız yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları doğrudan yapılır.
 2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü ve  Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.
 3. Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların, ilgili program için gerekli olan mezuniyet derecesine eşdeğer bir diplomaya sahip olmaları gerekir. 
 4. Yabancı uyruklu adayların başvuru ve kayıt için Enstitü Müdürlüğüne vermeleri gereken belgeler ve bunların nitelikleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 5. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulünde aşağıdaki hükümler uygulanır:
  1. Yabancı uyruklu adaylar için ALES puanı koşulu aranmaz.
  2. Yabancı uyruklu adaylar için yüksek lisans ve doktora programlarına giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının % 50’si ve bilim sınavının % 50’si alınarak hesaplanır. Bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. ALES, GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavlarından alınan puanlar bilim sınavı yerine sayılır. Adaylardan giriş puanı 60 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. Giriş puanları eşit olan adaylardan lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.
 1. Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir üniversitede yapan adaylar dışındaki yabancı uyruklu adayların, lisansüstü eğitime başlayabilmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)  tarafından yapılan Türkçe sınavından 100 tam puan üzerinden en  az 75 puan almaları veya TÖMER tarafından verilmiş ve bu puana denk gelen bir Başarı Belgesine sahip olmaları gerekir. Lisansüstü programa kayıt yaptırmış olan yabancı uyruklu öğrencilerden bu koşulu sağlayamayanlara Türkçe öğrenimi için bir yıl süre verilir.