Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

Açıklama: 07.09.2000 tarih ve 2000/16 sayılı enstitü yönetim kurulu kararı ile hazırlanan bu yönerge 21.09.2000 tarih ve 06 nolu Üniversite Senatosu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1-

22 Ekim 1999 tarih ve 23854 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açık bulunmayan hükümlere açıklık getirmek amacıyla, Sosyal Bilimler Enstitüsü”nün özelliğine göre uygulama biçimi hakkındaki esasları kapsar.

Genel Hükümler

Enstitü Anabilim Dalı açılması

Madde 2-

a-      Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitüleri’nin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 5. madde (b) bendine göre, Fen-Edebiyat, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat Fakülteleri’nin bölümleri Sosyal Bilimler Enstitüsü”nün doğal anabilim dallarıdır. Bu fakültelerde daha sonra açılacak yeni bir bölüm de Enstitü”nün doğal anabilim dalı olmakla beraber lisansüstü öğretime başlaması 5.maddeki esaslara bağlıdır.

b-     Enstitü Teşkilât Yönetmeliği’nin 5.madde (d) bendine göre bir fakülte bölüm veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan disiplinler arası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Böyle bir anabilim dalı, yapılacak gerekçeli bir isteğe bağlı olarak Rektör’ün  önerisi, senatonun onayı ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile kurulabilir. Disiplinler arası anabilim dalı  başkanı, ilgili dekanların görüşleri alınarak, Enstitü müdürünün önerisi üzerine Rektör”ün onayı ile atanır.

c-      Enstitü anabilim dalı başkanları, fakültelerde bölüm başkanlarına verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

 

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

Madde 3-

a-      Enstitü Teşkilat Yönetmeliği’nin 7.maddesine göre Lisansüstü programlar Enstitü anabilim / anasanat dalları ile aynı dalları taşırlar. Buna göre, bir anabilim dalında onu oluşturan bilim dallarına dayanan birden fazla yüksek lisans ve doktora öğretim programı açılabilir. Aynı zamanda 7.maddeye  göre, Enstitü Kurulu’nun talebi üzerine Rektör’ün önerisi ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı ile bir Enstitü anabilim dalından değişik bir ad taşıyan bir lisansüstü programı da açılabilir.

b-     Bir yüksek lisans öğretim programı , toplam kredisi en az 21(7 adet ders) , en fazla otuz olan zorunlu ve seçmeli dersler , bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisi en az yüzde 33, en fazla yüzde 66 olmak zorundadır.

 

Özel öğrenci kabulü

Madde 4- (Değişik)

 

a-Bir Yüksek öğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini     arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı  ile  lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından  yararlanamazlar.

b-Programlarına özel öğrenci kabul etmek isteyen anabilim dalları alacakları özel öğrenci sayısını her yarıyıl başında belirleyerek Enstitü Müdürlüğü’ne bildirirler. Bu öğrencilerden ders başına alınacak olan ücretler her yarıyıl başında Enstitü Yönetim Kurulu’nca tesbit edilir.

 

Öğrenim Programlarına Uyum

Madde 5-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki bir öğretim programından herhangi bir nedenle kaydı silindiği halde çıkarılan veya çıkarılacak olan kanun hükümlerinden yararlanarak yeniden öğrenime hak kazanan öğrenciler, kayıtlarının yenilendiği tarihte yürürlükte olan yönetmelik ve yönerge hükümleri ile lisansüstü öğretim programının o tarihteki son şekline göre öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar.

 

Öğrenci Kabulü

Madde 6- Lisansüstü öğrenim yapmak üzere başka üniversitelerde görevlendirilecek Araştırma Görevlileri, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 35.madde hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Bir üniversite adına bir diğer üniversitede lisansüstü eğitim gören Araştırma görevlileri hakkındaki yönetmelik” esaslarına tâbidir.

 

Kayıt

Madde 7(Değişik)

 

Lisansüstü öğrenim giriş sınavını kazananların listesi Enstitü yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte, ilan edilen süre içinde Enstitü kayıt bürosuna şahsen başvururlar.

a-      Mezuniyet belgesinin tasdikli sureti

b-      Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi ve diplomanın noter tasdikli sureti

c-   Akademik Personel   Lisansüstü Eğitimi giriş sınavı (ALES) sonuç belgesi.

d-                Nüfus cüzdanının başı açık fotoğraflı ve  tasdikli sureti (yabancı uyruklular için pasaportun ve noter tasdikli Türkçe çevirisi 2 adet)

e-       Erkek öğrenci adaylarından , ilgili askerlik şubesinden alınacak “yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge; Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.

f-         Öğrenim Harcını yatırdığına dair  dekont

g-      15 adet  4,5x6 ebadında (vesikalık) fotoğraf (fotoğraflar, kılık kıyafet genelgelerine uygun olacaktır)

h-      Kayıt harcını yatırmayan öğrencilerin yukarıda belirtilen kayıt evrakını tamamlamaması durumunda  kaydı silinir.

 

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 8-

Başarı notunun hesaplanmasında, o dersin ara sınav notu ortalamasının yüzde kırkı ile yıl sonu notunun yüzde altmışı alınır.

 

Ders notları, Puanlandırma dönüşüm cetveli

Madde 9- ( Bu madde Üniversitemiz Senatosunun 25.06.2009 tarih ve 07/23 sayılı kararı ile Yürürlükten kaldırılmıştır.)

ÇOMÜ Lisansüstü öğretiminde yüz (100) üzerinden verilen başarı notları aşağıdaki çizelgeye göre harfli nota dönüştürülür.

 

Sayısal Not                                   Harfli Not                              Ağırlık Katsayısı

(100 üzerinden)

 

90-100                                                AA                                            4.00          (Başarılı)

85-89                                                  BA                                             3.5           (Başarılı)

80-84                                                  BB                                             3.0            (Başarılı)

75-79                                                  CB                                             2.5           (Başarılı)

70-74                                                  CC                                            2.0           (Başarılı)

 

60-69                                                   DC                                             1.5          (Başarısız)

50-59                                                   DD                                             1.0          (Başarısız)

0-49                                                     FF                                              0.0          (Başarısız)

Devamsız                                            DS                                                -             (Başarısız)

Eksik                                                    E                                                 -             (Başarısız)

 

Devam

Madde 10-

a-      Lisansüstü programlara devam esastır. Derse devam teorik derslerde en az yüzde yetmişin altında kalan öğrencinin yüksek öğretim kurumuyla ilişkisi kesilir.

b-     Devam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği, öğretim üyesinin Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı’na her ay vereceği çizelgeler yardımıyla Anabilim/Anasanat dalı Başkanlarınca izlenir, Enstitü Müdürü tarafından denetlenir.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 11- (Değişik)

 

Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren en çok bir hafta içinde Anabilim/Anasanat  Dalı  Başkanlığına yazılı olarak yaparlar.  Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Maddi hatalarla ilgili itirazlar için Anabilim/Anasanat  Dalı  Başkanı dersi veren öğretim elemanından görüş ister. İtiraz sonucunda yapılacak inceleme; bütün cevapların değerlendirilmeye tabi tutulup tutulmadığı, not toplamının doğruluğu ve sınav sonuç listesine doğru yazılıp yazılmadığı konularından oluşur.  Hata var ise düzeltilir ve sonuç ilan edilir. İtiraz sonucu, Anabilim/Anasanat  Dalı    Kurulu kararı ile kesinleşir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Alınan sonuca itiraz kararların ilanından itibaren bir hafta içerisinde Enstitü Müdürlüğüne yapılabilir.

Bu itirazlar için Enstitü Yönetim Kurulunca ilgili öğretim  üyeleri arasından en az  biri dışarıdan  olmak üzere 3  kişilik bir komisyon oluşturulur.Komisyon üyeleri tarafından sınav kağıdı incelenerek düzenlenecek rapor  Enstitü  Müdürlüğüne sunulur.  Sonuç ilan edilerek,  ilgili kişilere bildirilir.

 

Kayıt Dondurma

Madde 12-(Değişik)

Lisansüstü öğrencilerinin kayıtları aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle, öğrencilerin Enstitü’ye girişte verdikleri belgeler iade edilmemek şartıyla öğrenim süresi ve ek süresi işlememek üzere Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla  en fazla iki yarıyıl  dondurulabilir. Bu süre  içinde öğrenciler izinli sayılırlar, ancak “basit şizofreni, paranoid şizofreni,disasosiyatif sendrom,borderline vakalar” gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine yüksek öğretim kurumunun yönetim kurulunca karar verilenlerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıtları silinir. Kayıt dondurma talebini  kayıt döneminden önce yapanlardan öğrenim harcı talep edilmez.Kayıt dondurma talebi dönem içerisinde yapılmışsa öğrenim harcının yatırılması gerekir.

Erasmus Programı ile yurt dışına gidecek öğrencilerin kayıt dondurulmayarak Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılarak gitmeleri sağlanabilir. Programda geçirdikleri süre Eğitm –Öğretimden sayılır.

Haklı ve Geçerli nedenler

a-      Öğrencinin, üniversite/devlet hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınan ve sağlık kurulunca  onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b-     2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 7.maddesinin d/2 fıkrasının 3.bendi uyarınca, öğretimin aksaması  sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yüksek Öğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c-      Mahallin en büyük mülkî amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması,

d-     Öğrencinin Yabancı Dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

e-     Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm, içerik ve sonuçları bakımından öğrencinin tâbi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla, bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

f-       Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil haklarını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g-     Öğrencinin tutukluluk hali,

h-     Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer haller.

Ancak, kayıt dondurulan süre zarfında öğrenciye girmediği laboratuar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci mazereti sebebiyle kayıt dondurduğu noktadan öğrenciliğine devam eder.

 

İlişik Kesme

Madde 13-(Değişik)

a KPDS, ÜDS, IELTS ve TOEFL gibi Ulusal veya uluslar arası geçerlilikleri olan sınavlardan Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde en az  55  puan alamayan doktora öğrencilerinin,

b-     Tezini verilen ek sürede tamamlayamayan, düzeltmeleri yapmayan veya belirtilen sürede tezini teslim etmeyen öğrencilerin ,

c-      Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kayıt dondurulan süre bitiminde kaydını yenilemeyen ve kayıt harcını yatırmayan öğrencilerin,

d-     Akademik takvimde belirlenen süreler içinde iki yarıyıl kayıt yenilemeyen ve kayıt harcını yatırmayan öğrencilerin,  Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

( Bu madde Üniversitemiz Senatosunun 25.06.2009 tarih ve 07/23 sayılı kararı ile Yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

Madde 14- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Öğretmen Yetiştirme alanları ile ilgili programlar dışında kalan programlarda tezli yüksek lisans programı uygulanır.

 

Madde 15- (Değişik)

 

Danışman

a- Lisansüstü öğretim yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre Yüksek Lisans Tez Danışmanı, 25 inci maddesine göre Tezsiz Yüksek Lisans  danışmanı , 31inci maddesine göre Doktora tez danışmanı ve 39 uncu maddesine göre Sanatta Yeterlilik tez danışmanı atanıncaya kadar bir lisansüstü öğretim programına kesin kayıt yaptıran öğrencinin,  danışmanı anabilim dalı başkanıdır.

b-Tecrübesini öğrencisiyle paylaşmaya hazır bir Danışman, Lisansüstü yönetmeliği ve bu yönerge ile belirtilen görevleri  ile birlikte öğrencinin öğrenim süresince 2547 sayılı kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda onun,

1-     Alacağı zorunlu ve seçmeli dersleri  belirlemek, Enstitü’ye iletilmesini sağlamak ve  bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle,

2-     Akademik kişiliği ile bir model,bir bilgi kaynağı ve yönlendirici olmakla,

3-     Öğrencinin bireysel performansını değerlendirmek ve gerekli gördüğü hallerde uyarmakla,

4-     Sosyal ,kültürel ve benzeri problemleri ile ilgilenmek ve yol göstericisi olmakla,

5-     Her yarıyıl sonunda, öğrencinin öğrenim durumunu ve tez çalışmaları ile ilgili kısa bir raporu Enstitü Müdürlüğü’ne iletmekle yükümlüdür.

c-Yönetmelik maddeleri gereği atanmış olan tez danışmanı, gerektiği zaman değiştirilebilir. Ancak doktora tezleri özgün birer araştırma projesi olduklarından önceki danışmanın yazılı izni alınmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda doktora tez çalışması yaptırılamaz.

d-Bir lisansüstü öğrencisinin tez danışmanlığına atanacak öğretim üyesinin mevcut lisans ve lisansüstü öğretim yükü dikkate alınarak toplam öğretim yükünün haftalık  25 saati aşmamasına dikkat edilir.

 

Tezli Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

 

Madde 16-(Değişik-.Üniversitemiz Senatosunun 25.06.2009 tarih ve 07/23 sayılı kararı)

 

a-Tezli Yüksek Lisans Sınavı  jürisi üç ya da beş kişiden oluşur.

b-Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi,en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır. Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar.

c-Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme (3 ay) kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyelerinin raporlarıyla birlikte Enstitü’ye tutanakla bildirilir. Üç ay düzeltme verilmiş Öğrenci  3 ay içerisinde tezini bitirerek Enstitüye teslim eder,izleyen  bir ay içerisinde de sınava alınır.

 

Tezli Yüksek Lisans Diploması

Madde 17-

a-      Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren öğrenci, jüri üyelerinin raporlarıyla işaret ettikleri gerekli düzeltme ve değişiklikleri yapmak suretiyle hazırlayacağı Yüksek Lisans tezinin ciltlenmiş en az 4(dört) kopyasını, Yükseköğretim Kurulu’na sunulmak üzere hazırlayacağı “Tez veri Giriş Formu”ile birlikte   tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü’ye teslim eder ve tezinin kabul edilmesi halinde Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

b- Tezi kabul edilen öğrenci,ÇOMÜ web sayfası ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez özetleri Dergisi’nde yayımlanmak üzere tezine ilişkin olarak hazırlayıp danışmanına onaylattığı en çok iki sayfalık özet makaleyi bilgisayar disketiyle Enstitü’ye teslim eder.

c-Yukarıdaki işlemleri tamamladığı saptanan öğrenciye mezun olduğu anabilim dalı ve bilim dalında “Bilim uzmanı” (Master of Science,M.Sc) derecesini kazandığını belirten yüksek lisans diploması Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile verilir. Bu diploma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü tarafından onaylanır.

 

Doktora Diploması

Madde 18-

Doktora tezi kabul edilen ve yönetmelikle belirlenen şartları yerine getiren öğrenciye mezun olduğu anabilim dalı ve bilim dalında “Bilim Doktoru” (Doctor of Philosophy=Ph.D) unvanını kazandığını belirten  doktora diploması Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

Bu diploma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü tarafından onaylanır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Madde 19-

a-Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir.

1- Birleştirilmiş Lisans + Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile Eğitim Fakültesi ve ilgili Enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş Lisans + Tezsiz Yüksek Lisans programı düzenlenir.

Bu programın lisans kademesindeki öğrenciler ilk 7 yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını Eğitim Fakültesi”nden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması verilir.

Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ,Sosyal Bilimler Enstitüsü”ne bağlı Enstitü Anabilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler.

En çok iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için gerekli olan ve Lisansüstü yönetmeliğinin 21.madde ve bu yönergede belirlenen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

2- Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

a-Yükseköğretim Kurulu’nca tesbit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir.

 

b-  Lisansüstü Öğretim yönetmeliğinin 21/a maddesine göre Tezsiz Yüksek Lisans      programının amacı, öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Buna göre ;

Ortaöğretim alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programları ile Eğitim Bilimlerinin çeşitli alanlarında uzman yetiştirmeye yönelik Tezsiz Yüksek lisans programlarına  giriş koşulları ile her bir programa hangi alanlarda lisans derecesine sahip olanların başvuracağı , Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 2/f maddesi uyarınca öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlar ile ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurulu’nun  20/05/1998 tarih ve 98.19.1324 sayılı  kararı ile 18.04.2000 tarih ve 2000.23.1180 sayılı kararına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1-     Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulana kadar, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülecek Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı bünyesindeki programlar ve programlara başvuracak adayların mezun olması gereken lisans programları şöyledir:

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Felsefe

Sosyoloji

Psikoloji

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Tüm Dil, Edebiyat ve Mütercim-Tercümanlık Programları

Coğrafya Öğretmenliği

Coğrafya

Hidrojeoloji Mühendisliği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Tarih Öğretmenliği

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Tarih

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Kamu Yönetimi

2-     Resim Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği alanlarında açılacak öğretmen yetiştirme Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların mezun olması gereken lisans programları aşağıda belirtilmiştir:

 

İngilizce Öğretmenliği

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

İngiliz Dil Bilimi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Kültürü

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Eğitim-öğretim dili İngilizce olan herhangi bir lisans programı. Bu programdan mezun olan adayların başvurabilmesi için, tezsiz yüksek lisans programı için daha önceden belirlenen başvuru koşullarına ilaveten, aşağıda belirtilen herhangi bir dil sınavından en az karşısında gösterilen puanı da alması gerekmektedir:

TOEFL (Eski sistem) : 550

TOEFL(Yeni  sistem): 213

IELTS                        : 7.0

KPDS                         :  80

FCE                            : A

CAE                           :  B

CPE                            : C

 

 

 

Resim Öğretmenliği

Resim

Müzik Öğretmenliği

Bando Şefliği

Folklor ve Etnomizikoloji

Kompozisyon

Müzik

Müzik Bilimleri

Müzikoloji

Nefesli Çalgılar

Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar

Opera

Piyano

Piyano ve Harp

Ses Eğitimi

Şan ve Opera

Türk Sanat Müziği

Yaylı Çalgılar

c-Tezsiz Yüksek Lisans programı sadece öğretmen yetiştirme alanlarında ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirleyeceği alanlarda uygulanır.

d-  Tezsiz yüksek lisans öğrencisi dönem projesinin yapıldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrenci, dönem projesini ilgili anabilim dallarından oluşturulan üç kişilik bir jüri önünde en çok 45 dakikalık bir sür içinde savunur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılabilir. Sonuç başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

e- Anılan Tezsiz Yüksek Lisans programlarına ayrı bir giriş sınavı yapılmadan, lisans başarı düzeyi ve LES (Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Değerlendirme sırasında LES sınav sonucunun en az %20 ağırlıkla gözönüne alınması zorunludur. Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapılan programlarda ayrıca yabancı dil bilgisi barajı konulabilir, yabancı dil bilgisi yeterli olmayan öğrenciler, ilgili üniversitelerin uygun görmesi halinde yabancı dil hazırlık programına alınabilirler.

f- Adı geçen Tezsiz Yüksek Lisans programlarında sınav ve değerlendirme ile ilgili uygulamalar üniversitelerin kendi lisansüstü yönetmeliklerine tabidir. Devam ettikleri programı başarı ile tamamlayan adaylara o alanda ortaöğretim öğretmeni olarak çalışabileceklerine dair yüksek lisans diploması verilir.

 

Madde 20-

Bu Yönerge hükümleri ,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 21-

Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.