Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Eski)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı  enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını  düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – –( ( Değişik:RG-02/08/2009-27307 ) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Her Enstitü bu Yönetmelik çerçevesinde kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarını bir yönerge ile düzenleyip, Üniversite Senatosunun onayına sunar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ––( Değişik:RG-02/08/2009-27307 ve 25/04/2010-27562 ) Bu Yönetmelikte geçen;

YÖK           : Yükseköğretim Kurulunu,

Üniversite   : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

Rektörlük    : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünü,

Senato         : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

Enstitü        : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ALES          : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

KPDS          : Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ÜDS            : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

TOEFL       : Test Of English as a Foregein Language'i

IELTS         : Internatiaonal English Language Testing System’i

ÖSYM        : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

YDYO    : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu

TUS            : Tıpta Uzmanlık Sınavını

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci kabulü

Madde 5-–( ( Değişik:RG-25/04/2010-27562,RG-22/12/2011-28150 ) Lisansüstü eğitim programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların; lisans öğrenimini tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Adayların yüksek lisans programına kabul edilmesi için;

1) Bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2) Yüksek lisans programına başvuranların mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Belirlenen lisans not ortalamasının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir. Başvuran adayların mezuniyet ortalamaları, not dönüşüm hesabı ve Senatonun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınarak yapılır.

3) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türk uyruklu adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları gerekir.

4) ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az YÖK tarafından ilan edilen 55 standart puanı almış olmaları gerekir. YÖK tarafından belirtilen diğer uluslararası sınavlardan alınan eşdeğer puanlar da geçerlidir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES puanının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir.

Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde;

1) Giriş puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, ALES puanının %50’si ve 100 üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır.

2) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuara bağlı anasanat dallarına öğrenci kabulünde; ALES puanı aranmadığından, yerine uygulama sınavının % 50’si alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.

3) Yüksek lisans giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.

4) Alanıyla ilgili yapılacak bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.

5) Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.”

b) Öğrenci kabulü için, yabancı dil sınavı yapılır. Ulusal ve uluslar arası geçerlilikleri

olan KPDS, ÜDS, IELTS ve TOEFL gibi sınavların birinden yüksek lisans için Senato tarafından belirlenen puanı bulunduğunu belgeleyenler yabancı dil sınavından muaf tutulur. Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerden yabancı dili yetersiz olanlara en çok bir yıla kadar yabancı dil öğrenmeleri için süre tanınır. Bir yıl sonunda başarısız olan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. KPDS , ÜDS, IELTS, TOEFL ve benzeri sınavlardan belgesi bulunmayan adaylar YDYO tarafından düzenlenen yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavı,ilgili branşlara göre fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarına yönelik olarak hazırlanır. Yeterlik Sınavı; birincisi Ağustos veya Eylül aylarında, ikincisi Ocak ayında ve üçüncüsü Haziran ayında olmak üzere, yılda 3 defa yapılır. Yeterlik sınav tarihleri enstitülerin yüksek lisans programlarının başlama tarihine göre belirlenebilir. Bu sınavlardan Senato tarafından belirlenen puanı alan adaylara verilen belge, Üniversitenin ilgili birimlerinde bir yıl için geçerli kabul edilir.

c) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans derecesine, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans derecesi ile başvuranlar için en az 75 standart puan (yüksek lisans eğitimine başlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversiteye başlayanların yeniden Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmelerine gerek yoktur) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 55 puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden başarılı olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından alınacak 55 puana eşdeğer puanları, enstitü kurullarınca belirlenir. Adayların sahip olması gereken en az lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenebilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 puan üzerinden bir mülakat sınavı, gelişim dosyası incelemesi yapılır. Her aday için;

1) Lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si,

2) ALES’den almış olduğu standart puanının % 50 si ; Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara öğrenci kabulünde Uygulama Sınavının % 50’si,

3) Bilim sınavının % 30’u

alınarak doktora giriş puanı hesaplanır. Doktora giriş puanı 70 puan veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Kesin kayıtlar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yapılır.”

“d) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve (Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar haricinde) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), sözel puan türünde 55, lisans derecesi ile başvuranlar için en az 75 standart puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından 100 üzerinden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Üniversite Senatoları yetkilidir. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 puan üzerinden bir mülakat sınavı veya uygulama sınavı yapılır.

Her aday için;

1) Lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si,

2) ALES’den almış olduğu standart puanının % 50 si; Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara kabulde Uygulama Sınavının % 50’si,

3) Bilim sınavı sonucunun % 30’u

alınarak sanatta yeterlik giriş puanı hesaplanır. Sanatta yeterlik giriş puanı 70 puan veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sanatta yeterlik programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Kesin kayıtlar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yapılır.”

e) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES sınavının sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise, yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının yüksek lisans derecesine) sahip olmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından 100 üzerinden en az 55 puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından alınacak 55 puana eşdeğer puanları; ilgili enstitü yönetim kurullarınca belirlenir. Adayların sahip olması gereken en az lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ilgili Enstitü tarafından belirlenir.

Tıp Fakültesi mezunu her bir aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, ALES veya Temel Tıp Puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 30’u; Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları için, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, ALES standart puanının % 50’si ve mülakat sonucunun % 30’u alınarak doktora giriş puanı hesaplanır. Doktora giriş puanı 70 puan veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yapılır.

f) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı yüksek lisans ve doktora adaylarından, lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunca incelenerek bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilebilir. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir, ALES belgesi veya YÖK tarafından belirlenen ALES’e eşdeğer bir belge aranır. Yabancı uyruklu adaylar Enstitü Yönetim Kurulunun seçeceği üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türk Dili sınavından 100 üzerinden en az 75 notla başarılı olmak zorundadır. Bu sınavda başarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavında da başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans veya doktora öğrenimine kayıt haklarını kaybeder.

g) Yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim yapılacak anabilim/anasanat dallarının adları, bu programlara alınacak öğrenci sayıları, varsa öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü de alınarak ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir. Başvuru için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yanlış beyan durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. Bu ilanda yabancı öğrenci ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kontenjanları ile birlikte yüksek lisans veya doktora programlarına ilişkin alan içi ve alan dışı öğrenci kontenjanları da belirtilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından varsa çoğunluğu ilgili anabilim dalından seçilerek önerilen üç veya beş kişilik jüri, adayların yazılı bilim sınavını yapar ve sonuçları en geç üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Kazananlar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.”

h) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve diplomaların verilmesi ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

Madde 6 -Yatay geçiş yoluyla lisansüstü programlara kabul edilecek öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır:

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak,

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak,

c) Her yarıyıl için en az yedi kredilik ders almış olmak,

ç) Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış olmak,

d) Başardığı derslerin not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 60 puan ve doktora için en az 75 puan veya eşdeğeri olmak,

e) İngilizce yeterlik belgesine sahip olması ve İngilizce yeterlik sınavından başarılı olmak.

Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren lisansüstü programları arasında yapılır. Enstitü anabilim dalları her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

Adaylar yatay geçişle ilgili başvurularını; Enstitü tarafından ilan edilen tarihlerde enstitü müdürlüğüne, transkriptlerini de ekledikleri bir dilekçe ve istenilen diğer belgelerle yapar.

Enstitü ana bilim dalınca adaylar; lisans, yüksek lisans başarı notu ile alınan lisansüstü ders sayısı, kredisi ve başarı notu değerlendirilerek sıralanır ve bu sıralama Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

Madde 7 — Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü aşağıda belirtildiği şekilde yürütülür:

a) Bilimsel hazırlık, öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam en az 12, en çok 24 krediye eşdeğer derslerden oluşur. Bu programa alınacak öğrenciler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak lisans programı açık olmayan anabilim/anasanat dallarında uygulanacak olan bilimsel hazırlık programında yer alacak dersler bunun dışındadır.

c) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

d) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

e) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

f) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CC notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CB notu ile ve programı en az 2.50 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir.

Özel öğrenci kabulü

Madde 8 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece lisansüstü için açılan derslere kaydolabilirler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan kurallar göz önüne alınır. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler aldıkları dersleri, takip eden daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilirler. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Her yarıyılda ikiden fazla ders alınamaz. Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek katkı payını ödemek zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim-öğretimin kapsamı

Madde 9 — Lisansüstü eğitim; yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşur.  Bunlardan, yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının başvurusu ve enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile açılabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş ancak ders aşamasında, adayın başvurusu ve bu başvurunun ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması ile mümkündür.

Eğitim-öğretim yılı

Madde 10 — Lisansüstü eğitim-öğretim takvimi, 16/8/2001 tarihli ve 24495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak düzenlenir.

Lisansüstü dersler ve ders seçimi

MADDE 11 – ( Değişik:RG-02/08/2009-27307 ) Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya görevlileri, enstitüyü oluşturan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Mayıs ayı içerisinde enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim dönemlerinde uygulanır. İlgili Anabilim Dalının ders programına eklenecek seçmeli dersler anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Rektörlük onayına sunar.

Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

Danışmanlar her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte ders kataloğundaki alınacak dersleri belirler ve enstitüye bildirir. Öğrenciler yarıyıl başladıktan sonra; en geç iki hafta içerisinde danışmanının uygun görüşünün alınması koşuluyla o yarıyıl programda mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Bu değişiklik, ancak iki haftalık süre içerisinde danışmanın başvurusu ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.

Lisansüstü öğrencilerin teorik derslerin % 70’ine ve uygulamalı derslerin % 80'ine devam etmeleri zorunludur. Dersler enstitü yönetim kurulunun onayı alınmak koşulu ile öğretim üyesinin belirlediği şekilde ve zamanda yapılabilir.

Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler; güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez; katkı payı (harç bedeli) ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Okuyacağı yarıyılın ilk haftası içinde mazeret kaydı için başvuran öğrencinin mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde belirtilen tarihlerde kaydını yaptırması gerekir. İki dönem üst üste katkı payı yatırmayanların enstitü ile ilişiği kesilir.

Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler sınavlara giremezler ve o yarıyıl almakla yükümlü oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Sınavlar ve değerlendirme

Madde 12 — Öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar sözlü, yazılı ya da uygulamalı olarak yapılabilir.

Notlar

Madde 13 — Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu olarak verilir:

 

Başarı Notu                   Katsayı                   100 puan üzerinden not dönüşümü

AA                             4,0                                           90 - 100

BA                             3,5                                           85 -  89

BB                              3,0                                           80 -  84

CB                              2,5                                           75 -  79

CC                              2,0                                           70 -  74

DC                             1,5                                           60 -  69

DD                             1,0                                           50 -  59

FD                              0,5                                           30 -  49

FF                              0,0                                            0 -  29

Ayrıca, harf notlarından;

a) DS  :   Devamsız,

b) S     :   Başarılı,

c) U    :   Başarısız

olarak harf ile tanımlanır.

Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere başarılı, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız notu verilir. Başarısız notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.

Not ortalamaları

Madde 14 — Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına herhangi bir sebeple tekrar edilen derslerden alınan en son not eklenir.

Ders saydırma

Madde 15 — Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları tez danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile ders yüküne sayılmak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Ders tekrarı

Madde 16 — Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları derslere verildiği ilk yarıyılda kayıt yaptırmak veya danışmanının ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile uygun gördüğü dersleri almak ve başarmak zorundadır.

Ayrıca lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılmaz. Öğrenci başarısız olunan bir dersi tekrar alabileceği gibi, zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.

Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere danışmanınca eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak bu durumda yarıyıl başında danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından enstitüye bilgi verilmesi zorunludur. Aynı dersin tekrarlanması durumunda derse devam zorunluluğu yoktur.

 

İlişik kesilme

Madde 17 — Aşağıda belirtilen nedenlerle öğrencilerin kayıtlı oldukları enstitü ile ilişiği kesilir:

a) Danışmanı tarafından belirlenen ders yükünü, her program için belirlenen  azami sürede tamamlayamayan ve/veya programların sonunda genel not ortalaması yüksek lisansta 2.00 (CC), doktorada 2.50 (CB)’nin altında olan öğrencilerin,

b) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

c) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

d) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde  belirtilen yabancı dil yeterlik koşullarını sağlayamayan doktora öğrencilerinin,

e) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

f) Tez önerisi ikinci kez reddedilen veya tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan doktora öğrencilerinin,

g) Programını süresi içinde tamamlayamayan veya tekrar etmek durumunda bulundukları dersin verildiği yarıyıl sonu sınavında başarısız olan lisansüstü öğrencilerin,

h) Uzmanlık alan dersinden ardarda iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencilerinin,

i) Doktora yeterlik komitesince önerilen dersleri iki yarıyıl içinde başarıyla tamamlayamayan doktora öğrencilerinin,

j) Dönem projesi ikinci kez başarısız bulunan tezsiz yüksek lisans ve tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans öğrencilerinin,

k) Kayıt harcını yatırmayan ve kaydını yenilemeyen öğrencilerin.

Mazeretli ve izinli sayılma

Madde 18 — Lisansüstü öğrenciler, Senato tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile izledikleri programlardan izinli sayılabilirler. Kayıt dondurma esaslarına göre haklı ve geçerli nedenlerden dolayı mazereti nedeniyle bir ara sınava katılamayan ve sınavdan sonra yedi gün içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabulü halinde, öğrencinin katılamadığı ara sınavlar için anabilim/anasanat dalları tarafından yarıyılın son haftasında tespit edilecek bir günde mazeret sınavı yapılır.

Yarıyıl sonu sınavları için zorunlu haller dışında mazeret sınavı yapılmaz. Zorunlu hallerde, haklı ve geçerli bir nedenle yarıyıl sonu sınavına katılamayan ve mazereti yönetim kurulu kararı ile uygun bulunan öğrencilerin mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takip eden hafta içerisinde yapılır. Bu mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyen öğrencilere, tekrar mazeret sınavı açılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

Madde 19 — Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci bir dönemde 15 krediden fazla ders alamaz. Seminer çalışması ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer çalışması konusunu ve tarihini seminerin verileceği yarıyılın ders kayıt formunda belirtir.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

Madde 20 — Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programına girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini (hazırlık sınıfı hariç) normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrencilere,  ilgili anabilim/anasanat dalının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlama olanağı verilebilir.

Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği  kesilir.

Kredili derslerini ve seminer çalışmasını başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez danışmanı atanması

“MADDE 21 – ( Değişik:RG-15/06/2008-26907 ve 02/08/2009-27307 ) Tezli yüksek lisans programında, ikinci yarıyılın başından itibaren dönem sonuna kadar, öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi anabilim dalı veya anasanat dalı başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi yürütür. Anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, önceki danışmanın görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektiği durumlarda enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

Tez danışmanı; öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlileri ile anasanat dallarında nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarından da seçilebilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı; en geç derslerin tamamlandığı yarıyıl sonuna kadar, her öğrenci için tez danışmanının, öğrencisi ile birlikte hazırladığı tez konusunu ve tez programını ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile enstitüye önerir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, tez önerisinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren izleyen yarıyılda başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.’’

 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

Madde 22 — Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Yüksek lisans tez jürisi, öğrencinin danışmanının görüşü alınarak ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Üyelerden biri, bir başka anabilim/anasanat dalından olmak üzere ayrıca iki yedek üye de seçilir.

Öğrenci tezini anabilim dalına teslim ettikten sonra, danışmanı durumu bir yazıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirir. Öğrenci bu aşamada tezinin jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar kopyasını hazırlar. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret ve düzeltme kararları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde gerekçeleri ile birlikte ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Kabul kararı da aynı şekilde bildirilmek durumundadır. Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan üyenin gerekçesi  tutanağa eklenir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

“MADDE 23 – ( Değişik:RG-02/08/2009-27307 ) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, Yüksek Lisans tezinin ciltlenmiş bir adet kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde beş adet CD ile word ve pdf formatında tez yazım kılavuzuna göre ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.’’

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

Madde 24 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam 30 krediden az ve 45 krediden fazla olmamak üzere en az on ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanının ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile, diğer üniversitelerden ve/veya Üniversitedeki diğer enstitülerden de dersler alabilir.

Danışman atanması

Madde 25 — Tezsiz yüksek lisans programında; enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında ders danışmanı olarak önerir. Danışman, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Gerekli hallerde anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve önceki danışmanının olumlu görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Süre

Madde 26 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Başarısız olan bir öğrencinin enstitü ile ilişiği  bu süreden önce kesilebilir.

Yeterlik sınavı

Madde 27 — Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci, yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda bir sınava tabi tutulur. Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en geç bir ay içinde jüri önünde sınava tabi tutulur. Öğrenci, biri danışmanı ve biri enstitü bünyesindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişilik bir jüri tarafından en az kırkbeş dakika sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı olarak yeterlik sınavına alınır. Jüri, kararını bir tutanakla enstitüye bildirir. Başarısız olma halinde üç ay içinde yeterlik sınavı aynı jüri ile yinelenir. Öğrenci yine başarısız olursa enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması

Madde 28 — Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

Madde 29 — Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Seminer çalışması ve tez çalışması kredisizdir. Doktora programı derslerini tamamlama süresi bu öğrenciler için en çok dört yarıyıldır.

Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışması ve tez çalışması kredisizdir. Bu öğrenciler için doktora programı derslerini tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır.

Bir yarıyılda alınan derslerin kredi saat toplamı onbeşi geçemez.

Lisansüstü dersler, ilgili danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre

Madde 30 — Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, en az altı, en fazla sekiz yarıyıldır. Lisans derecesi ile kabul edilenler için bu süre en az yedi, en fazla on yarıyıldır. Başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalamasını (GNO) tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yukarıda belirtilen sürede tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir."

 

Tez danışmanı atanması

“MADDE 31 – –( Değişik:RG-15/06/2008-26907 ve02/08/2009-27307) Tez danışmanı; ikinci yarıyılın başından itibaren dönem sonuna kadar, öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi anabilim dalı veya anasanat dalı başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi yürütür. Anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, önceki danışmanın görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlu görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite içinden veya başka yükseköğretim kurumundan, en az doktora derecesine sahip ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

Öğrenci her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, tez önerisinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren izleyen yarıyılda başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.’’

Yeterlik sınavı

Madde 32 — Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

Öğrenciler yeterlik sınavına Şubat ve Eylül aylarında enstitü kurulunun belirlediği tarihlerde girerler. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde bu süreler en erken üçüncü ve en geç yedinci yarıyıl sonudur.

Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, doktora öğrencisinin Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından bu puana eşdeğer sayılan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS)’ndan 50, TOEFL (eski) 477, TOEFL (yeni) 153 ve IELTS (her bölümden) 5,5 puan alması gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanılan üye gerekçesini tutanağa eklemek durumundadır.

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, yeterlik sınavından sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri en çok iki yarıyıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi adet ders ve 21 kredisini başarıyla tamamlayan (her dersten en az CC almış) bir öğrenci, genel not ortalamasının da 2.00’nin üzerinde olması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş başvuruları, en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşulu ile yarıyıl başlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci bu programı belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.

Tez izleme komitesi

Madde 33 — Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

 

Tez önerisi savunması

“MADDE 34 ––( Değişik:RG-02/08/2009-27307) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi başkanı tez önerisini sözlü savunmadan en az onbeş gün önce anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalı ile enstitüye ve enstitü de komite üyelerine dağıtır.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bildirmek durumundadır. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi başkanı toplantı tarihinden en az bir ay önce öğrenciden aldığı raporu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.’’

Doktora tezinin sonuçlandırılması

Madde 35 — Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

Tez izleme komitesi başkanı, öğrencinin tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından kendilerine tez teslim edilen jüri üyeleri, tez teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi sınava alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye gerekçesini ilgili tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

“MADDE 36 –( Değişik:RG-02/08/2009-27307) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş bir adet kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde beş adet CD ile word ve pdf formatında tez yazım kılavuzuna göre ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

Madde 37 — Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü eğitim programıdır.

Sanatta yeterlik programı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi bu öğrenciler için en çok dört yarıyıldır.

Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Tez çalışması kredisizdir. Bu öğrenciler için sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır.

Bir yarıyılda alınan derslerin kredi saat toplamı onbeşi geçemez.

Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.

Süre

Madde 38 — Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, en az altı, en fazla sekiz yarıyıldır. Lisans derecesi ile kabul edilenler için, bu süre en az yedi, en fazla on yarıyıldır. Ancak tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların süresi en az dört yarıyıldır. Başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan veya enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını yukarıda belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman atanması

MADDE 39 –( Değişik:RG-15/06/2008-26907 ve 02/08/2009-27307) Danışman; ikinci yarıyılın başından itibaren dönem sonuna kadar, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından, öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili enstitü anasanat dalı kurul kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi anabilim dalı veya anasanat dalı başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi yürütür. Gerekli hallerde anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve önceki danışmanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlu görüşü alınarak, anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite içinden veya başka yükseköğretim kurumundan, en az doktora ya da sanatta yeterlik derecesine sahip veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

Öğrenci her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri; tez önerisinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren izleyen yarıyılda başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.’’

 

 

Yeterlik sınavı

Madde 40 — Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

Öğrenciler yeterlik sınavına Şubat ve Eylül aylarında enstitü kurulunun belirlediği tarihlerde girerler. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde bu süreler en erken üçüncü ve en geç yedinci yarıyıl sonudur.

Yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

Sanatta yeterlik sınavına girebilmek için, sanatta yeterlik öğrencisinin Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından bu puana eşdeğer sayılan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) 50, TOEFL (eski) 477, TOEFL (yeni) 153 ve IELTS (her bölümden) 5,5 puan alması gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Yeterlik sınavı, uygulama ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin uygulama ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin gerekçesini tutanağa eklemesi gerekir.

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, yeterlik sınavından sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri en çok iki yarıyıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi adet ders ve 21 kredisini başarıyla tamamlayan (her dersten en az CC almış) bir öğrenci, genel not ortalamasının da 2.50’nin üzerinde olması durumunda, yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş başvuruları, en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşulu ile yarıyıl başlarında anasanat dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş anasanat dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci bu programı belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.

Sanatta yeterlik izleme komitesi

Madde 41 — Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir sanatta yeterlik izleme komitesi oluşturulur.

Sanatta yeterlik izleme komitesi üç öğretim üyesinden veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlilerinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci sanatta yeterlik danışmanının olması durumunda, ikinci sanatta yeterlik danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

Sanatta yeterlik izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik önerisi savunması

Madde 42 — Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini sanatta yeterlik izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik izleme komitesi başkanı sanatta yeterlik önerisini sözlü savunmadan en az onbeş gün önce anasanat dalı başkanlığı kanalı ile enstitüye ve enstitü de komite üyelerine dağıtır.

Sanatta yeterlik izleme komitesi, öğrencinin sunduğu sanatta yeterlik önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bildirmek durumundadır. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sanatta yeterlik önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

Sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve sanatta yeterlik konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir sanatta yeterlik izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve sanatta yeterlik konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar sanatta yeterlik önerisi savunmasına alınır. Sanatta yeterlik önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Sanatta yeterlik izleme komitesi başkanı toplantı tarihinden en az bir ay önce öğrenciden aldığı raporu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

Madde 43 — Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Jüri, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri kurulurken, biri başka yükseköğretim kurumu üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

Sanatta yeterlik izleme komitesi başkanı, öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasını veya tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından kendilerine sanatta yeterlik çalışması veya tezi teslim edilen jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışmasının ve/veya tezinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının ve/veya tezinin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süre 45-90 dakikadır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, sanatta yeterlik çalışması ve/veya tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak çalışmasını ve/veya tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

Madde 44 — Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar

Program türleri

Madde 45 — Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak aşağıda belirtilen iki tür program düzenlenebilir:

a) Birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması verilir.

Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir enstitü anabilim/anasanat dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. En çok iki yarı yıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programı: Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 46 — 22/10/1999 tarihli ve 23854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisansüstü eğitimi için kayıt yaptırmış olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan eski yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 47 — Bu Yönetmelik 2005-2006 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.