Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesi
 
Amaç ve Kapsam

Madde 1 —

Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (l) bendi ile 49 uncu maddesine ve 14.10.1983 tarihli ve 2923 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince yapılan yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretimin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2 —

Bu Yönerge 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanmıştır

 

Yabancı Dil Eğitim-Öğretiminin Amaçları

Madde 3 —

a) Zorunlu Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamaktır.

b) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin amacı, öğrencilerin kayıtlı oldukları programda eğitim–öğretimin yapıldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamaktır.

 

Öğrencilerin Dil Seçimi

Madde 4 —Yabancı dil öğrenimi görecek öğrenciler İngilizce, Almanca, Fransızca veya üniversitemizce açılabilen (Japonca, Yunanca vb.) modern dillerden birini seçerler; seçtikleri dilin ortaöğretimde aldıkları dil olması zorunlu değildir. İsteğe Bağlı ve Zorunlu Hazırlık sınıflarında öğrenciler, hazırlık eğitimini ancak kayıtlandıkları birim için üniversite senatosunca belirlenen yabancı dilde görmek zorundadırlar.

 

Ders Açılması

Madde 5 — Bir fakülte/yüksekokulda yukarıda belirtilen yabancı dillerden birinde ders açılabilmesi için o dili en az 10 (on) öğrencinin seçmesi gerekir.

Sayının az olması halinde ilgili birimin kararıyla, öğrenciler ders açılan dillerden birini alır veya seçtikleri dilin derslerine Üniversitenin bir başka biriminde devam edebilirler.

Yabancı dil hazırlık (İsteğe Bağlı veya Zorunlu) sınıflarında ve zorunlu yabancı dil dersi sınıflarında öğrenci sayısı 20’nin üstünde olduğu zaman birden çok şube açılabilir.

 

Muafiyet

Madde 6 — a) Zorunlu yabancı dil dersleri: Seviye Tespit sınavına girmeyen veya bu sınavda başarılı olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince düzenlenen zorunlu yabancı dil dersleri okutulur. Bu dersler ön lisans ve lisans programlarında toplam 60 saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyıl olarak programlanır.

Birinci sınıfa kaydolan öğrenciler, zorunlu yabancı dil derslerinden aşağıda belirtilen şekillerde muaf olabilirler:

1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi isteğe bağlı hazırlık sınıfını veya bir başka Üniversitede hazırlık sınıfını başarıyla bitirenler, zorunlu yabancı dil derslerinden muaftırlar. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, her öğretim yılının başlamasından 1 (bir) hafta önce Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavına girebilirler. Buradan aldıkları sonuç, muafiyet notu yerine geçer.

Diğer üniversitelerden alınan hazırlık sınıfı notunun hangi nota tekabül edeceği, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

2) Her öğretim yılı başında açılan yabancı dil Seviye Tespit Sınavı, birinci ve ikinci yarıyıllar için yapılan sınav sonuçları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ders Geçme ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde notlandırılır.

Geçer Notun (CC) altında not alan öğrenciler (YD 165-166 kodlu) derslere devam etmekle yükümlüdürler. Seviye Tespit Sınavından aldıkları notları yükseltmek için derse kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde bağlı bulundukları Anabilim Dalı Başkanlıkları aracılığı ile başvuruda bulunabilirler. Bu durumda öğrencilerin dönem sonunda aldığı not geçerli olur.

3) Uluslar arası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınan yeterlik puanı ve bu puanın hangi nota tekabül edeceği bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde tablo halinde belirtilmiştir.

b) Mesleki Yabancı Dil dersleri: "Zorunlu" yabancı dil derslerinden muaf öğrenciler, eğitim-öğretim programındaki "Mesleki" yabancı dil derslerinden muaf olmazlar.

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları

Madde 7 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarında açılan  isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına kayıt, kayıt sırasında öğrencinin bu doğrultudaki isteğini belirten dilekçesini ve harç makbuzunu kayıtlandığı birime vermesiyle yapılır. Öğrenci ayrıca kazanmış olduğu Fakülte ya da Yüksekokulda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı kartını doldurarak kayıt işlemlerini tamamlar. Kayıtla ilgili birim toplam öğrenci listesini (numarası, adı-soyadı ve birim bilgilerini ekleyerek) Yabancı Diller Yüksekokulu’na bildirir. Kaydı eksik öğrenciler derslere ve ilgili sınavlarına giremez. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına haftada en az 20 saatlik bir program uygulanır.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı, öğrencinin kazanmış olduğu Fakülte ya da Yüksekokulun eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

 

Hazırlık Birimlerindeki Sınavlar

Madde 8 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde;

a) Seviye Tespit Sınavı

b) Dönem İçi Sınavları,

c) Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Exam) olmak üzere üç çeşit sınav gerçekleştirilir.

 

a) Seviye Tespit Sınavı

1) Yabancı Diller Yüksekokulu, akademik yılbaşında, yeni kaydolan öğrenciler için eğitimi verilen yabancı dillerde Seviye Tespit sınavı açar. Seviye Tespit sınavı, başvuru yapan tüm öğrencilere ve lisansüstü eğitim görmek üzere enstitülere kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır. Ders kayıt haftası içinde düzenlenecek Seviye Tespit Sınavının tarihi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca belirlenir ve Akademik takvimde gösterilir.

2) Hazırlık eğitiminin zorunlu görüldüğü;

Eğitim-öğretim dili yabancı dilde (İngilizce-Almanca-Japonca vd.) olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin Seviye Tespit sınavında başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden 60 puan almaları gerekmektedir. Bu programlarda bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda Seviye Tespit sınavına ek olarak ayrıca farklı dil becerilerini ölçmek için sınav yapılabilir. Hazırlık eğitiminden muaf olabilmek için öğrencilerin bu sınavlardan da 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekmektedir. Seviye Tespit sınavına girip başarılı olanlar ilgili programlarda öğrenimlerine devam ederler. Başarılı olamayanlarla, Yabancı Dil zorunluluğu olduğu halde Seviye Tespit sınavına girmeyen öğrenciler, bu sınav hakkını kullanmış sayılırlar. Seviye Tespit Sınavına girmeyen ve sınavda başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır.

3) Hazırlık eğitiminin zorunlu görüldüğü;

Eğitim-Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin Seviye Tespit sınavında başarılı sayılması için 100 üzerinden 60 puan alması gerekmektedir. Seviye Tespit sınavına girip başarılı olanlar ilgili programlarda öğrenimlerine devam ederler. Seviye Tespit sınavında başarılı olamayanlarla, sınava girmeyen öğrenciler hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır.

4) Zorunlu hazırlık sınıflarında haftada en az 20 saatlik bir program uygulanır.

5) Üniversitemiz zorunlu hazırlık sınıfı okutan bölümlerine kesin kayıt yaptırıp, Seviye Tespit sınavına girmeyen veya girip de başarısız olanlar, sınav sonuçlarına göre uygun düzeyde hazırlık eğitimine alınırlar.

Öğrenciler seviyelerine göre gruplara ayrılır. Gruplar belirlenirken, üniversitemizin ders açmak için uyguladığı ilkeler dikkate alınır.

6) Öğretimin başlamasından itibaren bir ay içinde, öğrencinin başvurusu ve Yabancı Diller Yüksekokulu kurul kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere gruplar arasında sadece bir basamak olmak koşuluyla geçiş yapmak mümkündür. İstisnai durumlar, Yabancı Diller Yüksekokulu kurulunca değerlendirilir.

b) Dönem İçi Sınavları

Yabancı dil hazırlık Biriminde sınavlar 'Ölçme-Değerlendirme Birimi' görevlisi öğretim elemanları tarafından hazırlanır. Öğrencilerin gireceği dönem içi sınavlar (midterm), günlük sınavlardan (quiz) aldıkları puanlar ve öğretim elemanlarının vereceği sınıf içi başarı notlarıyla belirlenir. Yıl boyunca öğrencilerin gireceği sınavlar şunlardır:

1) Günlük Sınav (Quiz)

15, 20 ve 30 puanlık kısa sınavlardır. Her 100 puana tamamlandıklarında bir ara sınav sayılırlar.

Bir akademik yıl boyunca en az 5 kez günlük sınav (Quiz) yapılabilir.

Bu sınavların amacı öğrencileri ara sınavlara hazırlamaktır.

Bu sınavlar 10-20 dakikalık ya da bütün bir ders saatini kapsayabilir.

Bu sınavlar ders programlarında belirtilmez. Öğretim elemanları ve öğrencilere ilan edilmeksizin herhangi bir gün ve herhangi bir ders içinde uygulanırlar.

Bu sınavlara yalnızca o anda derste olan öğrenciler girebilirler. Öğretim elemanları, günlük sınav başladıktan sonra öğrenciyi sınıfa alamaz.

Bu sınavların mazeret sınavları (make-up) yoktur. Bu sınava giremeyen öğrenci sınavdan "0" (sıfır) alır.

2) Ara Sınav (Mid-term)

Bir akademik yılda her biri 100 puanlık 4 ara sınav yapılır. Ara sınavlardan biri Bahar yarıyılının ilk haftası gerçekleştirilir. Bu sınavların öğrencilerin yıl içi ara sınavlar ortalamasına katkısı bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilir.

Dinleme-anlama, okuma-anlama, dilbilgisi, sözcük bilgisi, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan ara sınavlar, yıl sonu genel sınavına hazırlayıcı ve yönlendirici niteliktedir.

Ara sınavların süresine ilgili Öğretim Elemanı karar verir.

Ara sınavların tarihi, yeri, süresi ve kapsamı önceden öğrencilere duyurulur.

Değerlendirilen ara sınav kâğıtları "Ölçme-Değerlendirme Birimi", "Çalışma ve Danışma Grubu" görevlileri tarafından ikinci kez incelemeye alındıktan sonra sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrencilere verilir. Öğrenciler kâğıtlarını verildiği ders saatinde inceleyip çıkabilecek sorunları hazırlık sınıfı öğretim elemanları ile çözümlerler. Hazırlık sınıfı öğretim elemanları tarafından öğrencilere imzalatılan sınav kâğıtları toplanarak Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edilir.

Öğrenciler sınav sonuçları ile ilgili itirazlarını sınavların ilanından en geç üç (3) gün içinde yapabilir. Bundan sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

3) Sınıf İçi Başarı Notu (Class Performance Grade)

Sınıf içi başarı notu ilgili öğretim elemanları tarafından aylık olarak ortak verilen bir nottur. Sınıf içi başarı notu ilgili öğretim elemanları tarafından kaydedilerek diğer notlarla birlikte ay sonunda "Ölçme-Değerlendirme Birimine" teslim edilir.

c) Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Exam)

Her akademik yılsonunda 100 puanlık bir genel sınav yapılır.

Bu sınav, okuma-anlama, dinleme-anlama, dilbilgisi, yazma ve kelime beceri ve bilgisini denetleyerek, öğrencilerin birinci sınıf derslerini izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisini kazanıp kazanamadığını ölçer.

Sınavın tarihi, yeri ve süresi en az 15 gün önceden duyurulur.

Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler bu sınava giremezler.

Yıl içi (Ara Sınavlar, Günlük Sınavlar ve Sınıf İçi Başarı Notu) ortalaması 60 olan öğrenciler genel sınavdan en az 60 alırlarsa Yabancı Dil Hazırlık eğitimi programını başarıyla tamamlamış sayılır ve kendi fakülte ve yüksekokullarındaki programlara devam etmeye hak kazanırlar.

d) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin açtıkları yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak öğrencilerin, gerekli yabancı dil belgeleri yoksa Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün yaptığı Seviye Tespit sınavına girebilirler. Bu sınav ilgili branşlara göre Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarına yönelik olarak hazırlanır. Bu sınav yılda üç kez uygulanır. Birincisi Eylül ayı başında, ikincisi Ocak ayı sonunda ve üçüncüsü Haziran ayı sonunda yapılır. Bu sınavların tarihleri Enstitülerin yüksek lisans ve doktora programlarının başlama tarihlerine göre değişiklik gösterebilir. Üniversite Senatosunun belirlediği puanı alan adaylara verilen belge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ilgili birimlerinde 1 (bir) yıl geçerlidir.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen yoğunlaştırılmış yabancı dil sertifika programına devam eden ve program sonunda başarılı olan adaylara verilen belge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ilgili birimlerinde 2 (iki) yıl geçerlidir.

 

Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavlar

Madde 9 — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince hazırlık muafiyeti için yapılan yeterlik sınavına, (İngilizce) eşdeğerliği kabul edilen sınavlar KPDS, ÜDS, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE sınavlarıdır. Fransızca ve Almancadan muaf olmak isteyenlerin (DALF: "Diplome Approfondi de Langue Française" ve PNDS: "Prüfung für den Nachweis Deutscher Sprache" gibi) belgeleri Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunca ayrıca değerlendirilir.

ÇOMÜ yabancı dil Seviye Tespit sınav sonuçlarına (İngilizce) eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları aşağıda verilmiştir (bkz. http://www.yok.gov.tr/duyuru/dilesdegerliligi.pdf):

ÇOMU

KPDS/ÜDS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

TOEIC

IELTS

FCE

CAE

CPE

 

100

100

119-120

300

677

1390

9,00

 

 

A

99

99

116-118

290-299

655-676

1345-1344

8,50

 

 

 

98

98

115

280-289

630-654

1300-1344

8,00

 

A

B

97

97

113-114

270-279

620-619

1235-1269

 

 

 

 

96

96

111-112

260-269

605-619

1235-1269

 

 

 

 

95

95

110

250-259

590-604

1200-1234

7,50

A

B

C

90

90

88-92

230-233

570-573

1100-1119

7,00

B

C

 

85

85

79

200-205

500-524

950-959

6,50

 

 

 

80

80

75

185-187

490-491

875-889

 

 

 

 

75

75

70

170-174

480-481

800-814

6,00

 

 

 

70

70

65

155-157

470-471

775-779

 

 

 

 

65

65

60

140-142

460-461

750-754

5,50

 

 

 

60

60

-

-

455

733-735

 

 

 

 

 

ÇOMU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı), KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), TOEIC (Test of English for International Communication), IELTS (International English Language Testing System), FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English).

 

Yapısı gereği üretken dil becerilerini ölçmeyen sınavlardan (KPDS/ÜDS gibi) alınan puanların, yabancı dille eğitim yapan (Dil Eğitimi ve Dil ve Edebiyat Bölümleri) gibi birimlerin zorunlu hazırlık sınıflarından muafiyette kullanılabilmesi için bu programlarda bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak olan dil becerilerini ölçen sınavları da başarmaları gerekir.

 

Akademik Çalışma ve Değerlendirme

Madde 10 — İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında ve zorunlu hazırlık sınıfında iki yarıyıl içerisinde yapılan ara sınavlar ortalaması 60 ve üstü olan öğrenciler ikinci yarıyıl sonunda yılsonu sınavına (Final Exam) girmeye hak kazanırlar. Bu sınavda başarılı olanlar kaydoldukları programlarda eğitimlerine devam ederler. Hazırlık eğitimini başaramayıp, kendi imkanlarıyla yarıyıl sonu sınavına girmek isteyen öğrencilerden ara sınav not ortalaması şartı istenmez.. Kendi imkânlarıyla sınava girmek isteyenler için yarıyıl sonu sınavı öğrenci başvurusu üzerine açılır. Başvuru Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapılır.

Akademik yıl içinde yapılacak sınavların ağırlık dağılımı aşağıda gösterildiği gibidir.

 

I. YARIYIL

II. YARIYIL

 

 

Ara Sınavlar (2 adet)

%30

Ara Sınavlar (2 adet)

%30

Günlük Sınav

%10

Günlük Sınav

%10

Sınıf İçi Başarı Notu

%10

Sınıf İçi Başarı Notu

%10

Yıl Sonu Genel Sınavını Hak Etmek: İki Dönem Ortalamasının %50=60

Yıl Sonu Genel Sınavı (Yeterlik) % 50 (En az 60 almak koşulu ile)

Başarı Notu: Yıl İçi % 50 + Yeterlik %5 0=60

Bir öğrencinin Yıl Sonu Genel Sınavına Girebilmesi için, iki dönem ortalamasının % 50’sinin toplamı 60 olması zorunludur. Bu ortalamaya Yıl Sonu Genel Sınavından alınan notun (en az 60) %5 0’si ilave edilerek öğrencinin hazırlık sınıfı geçme notu hesaplanır.

 

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi

Madde 11 — İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmesi için, başarı notunun en az 60 olması gerekir. Başarı notu 60 ve üzerinde olan öğrencilere, yabancı dil hazırlık sınıfına katıldığı ve başarılı olduğuna dair bir belge verilir. Belgede başarı notu ve düzeyi belirtilir. Bir akademik yıl süren isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfının sonunda, öğrenci başarılı olsun ya da olmasın takip eden yılda kendi bölümüne başlar. Bu belgeyi almaya hak kazanan öğrenciler, zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler notlarını yükseltmek isterlerse öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen yabancı dil Seviye Tespit sınavına girebilirler. Buradan aldıkları sonuç muafiyet notu yerine geçer.

 

Hazırlık Sınıfı ve Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 12 — Yabancı dil hazırlık sınıfının süresi iki yarıyıldır. Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilir. Hazırlık sınıfına devam etmek istemeyenler yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavına girebilir. Bunun için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne bir hafta önce başvuruda bulunur. Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri, iki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

 

Devam Zorunluluğu

Madde 13 — İsteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfında öğrenciler tüm eğitim süresince derslerin %80 ine devam etmek zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler hazırlık sınıfını başaramamış sayılırlar. Derslere devam, öğretim elemanları tarafından her saat yapılan yoklamalarla kontrol edilir ve her ay ilgili birime kayıtlara geçmesi için teslim edilir.

Bir öğrencinin devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin %20 sini geçtiği takdirde, o öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılır. Yılsonu yabancı dil sınavına kabul edilmez.

 

İlişik Kesme

Madde 14— Yabancı dille verilen lisans programına kayıt yaptıran öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

Aksi halde Yabancı Dil Hazırlık eğitimini başaramamış sayılır.

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 15 — Bu Yönergede yer almayan konular için "ÇOMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 16 — Bu yönergeyle birlikte 28.09.2004 tarih ve 25597 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliği”  yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.