Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans Programı Açma Kriterleri

ÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASI KRİTERLERİ

Yüksek lisans programı başlatılması için yapılacak başvurularda bulunması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Bu bilgilerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak (cevapların soru numaralarına bire bir karşı gelecek biçimde) verilmesi, başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.

1. PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER :

1.1 Yüksek lisans programının adını belirtiniz.

 

1.2 Programın hangi bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütüleceğini belirtiniz.

 

1.3 Programın amaçlarını somut olarak açıklayınız.

 

1.4 Lisans programının son 4 yıl içinde gösterdiği gelişme hakkında bilgi veriniz.(Örn. Araştırma konuları, ders programındaki değişiklikler v.b.)

 

1.5 Program başladığı takdirde yukarıda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı olduğunun nasıl belirleneceğini somut olarak açıklayınız.

 

1.6 Lisans programındaki mezuniyet durumu ve son üç yılda mezun olan öğrenci sayıları hakkında bilgi veriniz.

 

1.7 Program hangi eğitim-öğretim yılında başlatılacaktır? Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı nedir? Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında alınması düşünülen öğrenci sayılarını belirtiniz.

 

1.8 Programdan mezun olanların hangi unvanı alacağı öngörülmektedir?

 

1.9 Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri ve piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi veriniz.

 

1.10 Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (ders ve/veya kredi sayısı, staj v.b.) belirtiniz.

 

1.11 Tezsiz yüksek lisans programının da uygulanması durumunda, tezli ve tezsiz programların nasıl farklılaştığını açıklayınız.

 

1.12 Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekiyorsa, bunun nasıl gerçekleşeceğini ve bu amaçla herhangi bir kuruluşla işbirliğine gidilip gidilmediği konularını açıklayınız.

 

1.13 Öğrencilerin danışmanlarını ve tez konularını belirlemede uygulanan yöntemleri açıklayınız.

 

1.14 Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin kodlarını, adlarını ve kredilerini Ek-1’deki örneğe uygun olarak dönem bazında gösteriniz.

1.15 Programda yer alan tüm derslerin içeriğini, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları Ek-2’deki örneğe göre belirtiniz.

 

1.16 Bu programın Türkiye’de ve dünyadaki uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi veriniz. Önerilen programın bu programlarla olan benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız.

 

1.17 Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olacak mıdır? Cevap evet ise, işbirliğinin ne şekilde gerçekleşeceğini somut olarak açıklayınız.

 

1.18 Önerilen programın, mevcut yüksek lisans programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceğini somut olarak açıklayınız.

 

1.19 Önerilen programın ikinci öğretim programı olması halinde, öğretim elemanı başına düşen ortalama ders yükü ve öğrenci sayısını belirtiniz.

 

1.20 Mevcut yüksek lisans öğrenci sayısını belirtiniz. Ders ve tez dönemi olarak belirtilecektir.

 

1.21 Son 3 yılda mezun olan yüksek lisans öğrencileri hakkındaki bilgiler için Ek-1’deki Tablo 1.3’ü doldurunuz.

 

1.22 Halen tez danışmanı olan öğretim üyelerinin listesini ve tez konularıyla birlikte belirtiniz.

 

2. AKADEMİK ALTYAPI

 

2.1 Önerilen programda ders verecek öğretim elemanları için Ek-3’de verilen tabloyu doldurunuz.

2.2 Öğretim üyeleri ve öğrenciler için akademik ortamın gelişmesine katkısı olan seminer, kollokyum, v.b., gibi faaliyetlerin bölümde ne kadar sıklıkta gerçekleştiği hakkında bilgi veriniz. Son iki dönemde bölümünüzde verilen bu tür faaliyetlerin listesini (konuşmacının adı-soyadı, konusu, tarihi) veriniz.

2.3 Ek-3’deki tabloda belirtilen öğretim elemanlarının özgeçmişlerini Ek-4’te verilen örneğe göre hazırlayınız.

 

3. FİZİKİ ALTYAPI

 

3.1 Programın yürütülebilmesi için kütüphane, dershane, atölye, stüdyo v.b. gerekli ise, bunların neler olduğunu açıklayınız.

3.2 Mevcut laboratuar, atölye, stüdyo, v.b.’nin kapasiteleri (alan, aynı zamanda kaç öğrencinin beraber çalışabileceği) hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.

3.3 Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan kitapların toplam sayısını belirtiniz. Mevcut kitaplardan basım tarihi 1990 yılından sonra olanların adlarını bir liste halinde veriniz.

 

 

EK-1

I. Yarıyıl II. Yarıyıl

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

 

İngilizce Dilbilgisi I

3

0

3

 

İngilizce Dilbilgisi II

3

0

3

 

Konuşma Becerileri I

3

0

3

 

Konuşma Becerileri II

3

0

3

 

Okuma Becerileri I

3

0

3

 

Okuma Becerileri II

3

0

3

 

Yazma Becerileri I

3

0

3

 

Yazma Becerileri II

3

0

3

 

Türkçe I: Yazılı Anlatım

2

0

2

 

Türkçe II: Sözlü Anlatım

2

0

2

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

2

0

0

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

2

0

0

 

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

3

0

3

 

Okul Deneyimi

1

4

3

 

 

 

 

 

 

Seçmeli I

2

0

2

Toplam Kredi

17

Toplam Kredi

19

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredis

EK-2

DERSLERİN İÇERİĞİ

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar (3-0 ) 3

İngilizce öğretiminde yaklaşım, yöntem ve tekniklerin tarihsel açıdan incelenmesi; Dilbilgisi çeviri; Doğrudan anlatım; Dinle-Konuş (Audio-Lingual) yöntemler; İletişimsel yaklaşım; Doğal yaklaşım.

Ders Kitabı:
  • İngilizceÖğretiminde Temel Yaklaşımlar, Mert Sertkaya, XYZ Yayınları,Ankara, 1999.

Yardımcı Ders Kitapları

  • YabancıDil Öğretimi, Hülya Can, Akademi Kitabevi, İstanbul, 1985.
  • Dilbilim,Sibel Avşar, Kordon Yayınları, İzmir, 1993.
  • Modern Approach to English Teaching, John Doe and William J. Smith, CyberPublishing, Baltimore,1994

 

Ek3

Öğretim Elemanlarının Listesi

 

 

 

Adı Soyadı

Unvanı

Tam

Yarı

Halen Çalışmakta Olduğu

Zamanlı

Zamanlı

Üniversite

Bölüm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4

ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Cumhur Türkoğlu

2. Doğum Tarihi: 29 Ekim 1943

3. Unvanı: Profesör

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1965

Y. Lisans

Makine Mühendisliği

Stanford University

1967

Doktora

Makine Mühendisliği

University of California Davis

1972

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniv. 1973-1977

Doçent Makine Mühendisliği Atatürk Üniv. 1977-1985

Profesör Makine Mühendisliği Gaziantep Üniv. 1985-1999

 

Doçent unvanını aldığı tarih: 1976

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

Sert, T., “Gözenekli Ortamlarda Isı Transferi”, Atatürk Üniversitesi, 1980.

6.2 Doktora Tezleri

Mert, K., “Ayrı Merkezli Borularda Akış ve Isı Transferi”, Gaziantep Üniversitesi, 1992.

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Sezen, M. ve C. Türkoğlu, “A Heat Transfer Correlation for Solid-Liquid Flows in Horizontal Pipes,” Int. J. Heat Mass Transfer, 54, 778-786 (1997).

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Türkoğlu, C., Z. Mutlu ve H. G. Kemal, “Boundary Vorticity Method for Convective Heat Transfer with Secondary Flow,” Proc. 4th Int. Heat Transfer Conference, Paris, Vol. IV, 851-877, Elsevier, Amsterdam, 1994.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Türkoğlu, C., Principle of Heat Transfer in Porous Media, Springer-Verlag, New York, 1991.

Türkoğlu, C. ve L. Gümüş, “Convective and Radiative Heat Transfer in Porous Media”, Advances in Applied Mechanics, ed. J.W. Hutchinson and T.Y. Wu, Vol. 27, 225-281, Academic Press, Boston, 1989.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Sert, T. ve C. Türkoğlu, “Gözenekli Ortamlarda Isı Transferi”, Isı Bilimi ve Tekniği, 5, 23-28 (1981).

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Türkoğlu, C., “Isı Pompalarının Ekserji Analizi”, 2. Ulusal Termodinamik Kongresi, Cilt I, 17-25, Antalya, 1989.

7.6 Diğer yayınlar

8. Projeler

Ayrı Merkezli Borularda Akış ve Isı Transferi, TÜBİTAK Projesi, MAG-188, 1990.

9. İdari Görevler

Bölüm Başkanlığı Gaziantep Üniversitesi 1990-1993

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

AkademikYıl

Dönem

DersinAdı

HaftalıkSaati

ÖğrenciSayısı

Teorik

Uygulama

1996-97

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997-98

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.