Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurulundan:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİVE

YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimive yabancı dille öğretimin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirmeesaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihlive  2547 sayılı Kanuna tabi olarak kurulanyükseköğretim kurumlarında yapılan her türdeki yabancı dil öğretimi veyabancı dille öğretimi kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 5 incimaddesinin (ı) bendi ile 49 uncu maddesine ve 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Öğretimi ve Denetim

Yabancı dil öğretiminin amacı

MADDE 4 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciyealdığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelimehaznelerini geliştirmeyi,  yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunuanlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyisağlamaktır.

Yabancı dil seviye tespitsınavları

MADDE 5 – (1) Yükseköğretim programına ilk defa kayıtyaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, rektörlükçedüzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

(2) Seviye tespit sınavındanalınan puana göre, öğrencinin;

a) 2547 sayılı Kanunun 5 incimaddesinin (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dilderslerinden muaf olup olmadığı,

b) Varsa yabancı dil hazırlıksınıfından muaf olup olmadığı,

c) Yabancı dil hazırlık sınıfında,hangi seviyeden öğrenim göreceği

belirlenir.

(3) Aşağıdaki öğrenciler yabancıdil seviye tespit sınavından muaftır:

a) Ortaöğretimini, İngilizce,Fransızca veya Almanca dilinin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülkevatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar.

b) İngilizce, Fransızca veyaAlmanca dilinin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancılarınyükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinintespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”, DALF: “Diplôme Approfondi de Langue Française”,  PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache” gibi) sınavlarda başarılı olanlar.

c) Öğrenci Seçme ve YerleştirmeMerkezi tarafından yapılan (YDS: “Yabancı Dil Sınavı”, ÜDS:“Üniversitelerarası Kurul  Dil Sınavı”, KPDS:“Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı” gibi) yabancı dilsınavlarından birinden, kayıt yaptırılan üniversite senatosunca belirlenenseviyede puan alanlar.

(4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c)bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerinegöre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibarenüç yılın geçmemesi şarttır.

Zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 6 – (1) Seviye tespit sınavında başarılı olamayanya da seviye tespit sınavına girmeyen öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 incimaddesinin (ı) bendi gereğince, yabancı dil derslerini almak ve sınavlarını başarmak zorundadırlar.

(2) Zorunlu yabancı dil dersleri,toplam 60 saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyıl olarak programlanır veokutulur.

(3) Zorunlu yabancı dilderslerinden muaf olan veya bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrencileriçin daha sonraki yarıyıllarda seçmeli yabancı dil dersleri açılabilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumlarında bazı lisans veyalisansüstü programlar, senato kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulunun onayıile yabancı dille verilebilir. Bu programlarda derslerin ilgili yabancı dilehakim olan öğretim üyeleri tarafından bu dilleverilmesi sağlanır.

(2) Bir yükseköğretim kurumundaöğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli derslerkısmen veya tamamen yabancı dille okutulabilir. Ancak, bunun için de, senatokararı ve Yükseköğretim Genel Kurulunun onayı şarttır.

(3) Yabancı dille verilen lisansveya lisansüstü programı olan ya da programında kısmen veya tamamen yabancıdille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veyayüksekokulların bağlı bulunduğu üniversitelerde yabancı dil hazırlık sınıfıaçılır. Hazırlık sınıfı, rektörler arasında imzalanan ve Yükseköğretim Genel Kurulunun onayı ile kabul edilen protokole istinaden, bir başka üniversitedede açılabilir. 5 inci madde hükümlerine göre yabancı dil seviye tespitsınavından muaf olanlar hariç olmak üzere, bu fakülte, enstitü veyayüksekokullara kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfınadevam etmekle yükümlüdürler. Yabancı dille okutulan derse yer verilmeyenlisans veya lisansüstü programlarda öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeye mecbur tutulamazlar.

(4) İki yarıyıldan ibaret olanyabancı dil hazırlık sınıfında görülen haftalık ders saat yükü 20 den ve biryarıyılda görülen ders saat yükü 260 dan azolamaz. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans veya lisansüstü öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleribakımından dikkate alınmaz.

(5) 5 inci madde hükümlerine göreyabancı dil seviye tespit sınavından muaf olanlar ile yabancı dil hazırlıksınıfına devam edip yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılıolan öğrenciler, yabancı dille verilen lisans veya lisansüstü öğretim programına devam etmeye hak kazanır.

(6) Hazırlık sınıfının ikinciyarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci,ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancıdil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek,yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisans veya lisansüstü öğretimprogramına devam edebilir.

(7) Öğretim dili Türkçe olmaklabirlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeliderslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri, beşincive altıncı fıkralar hükümlerine göre yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancakbu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında,sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

(8) Yabancı dil hazırlıksınıfında, öğrenciye Türkiyede görmüş bulunduğuorta öğretimde öğretilenin dışında başka bir yabancı dil, ancak isteğinebağlı olarak öğretilebilir.

(9) Yabancı dille yapılan lisansve lisansüstü öğretim programlarında, sınavlar yabancı dille yapılacağıgibi, ödev ve tezler yabancı dille yazılır.

(10) Yabancıdille verilen lisans programına kayıt yaptıran öğrencinin yabancı dilhazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılanyabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖğrenciSeçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya dakaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer birprograma, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birineyerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla,öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(11) Bu Yönetmelik hükümleri,yabancı dille yapılan lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veyadikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

Yabancı dille yapılan öğretimindenetlenmesi

MADDE 8 – (1) Yabancı dille yapılan öğretimin kalitesi,Yükseköğretim Kurulu tarafından denetlenir. Yapılan bu denetim sonucuna göre Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı ile, lisansveya lisansüstü programın yabancı dille okutulması izni geri alınabilir.

(2) Bir lisansveya lisansüstü programın yabancı dille okutulmasına dair iznin gerialınması halinde, daha önce bu programa kayıt yaptırmış olan öğrenciler, bulisans veya lisansüstü programı Türkçe olarak görmeye devam edebileceklerigibi, talepleri üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından,başka bir üniversitede öğretim dili aynı olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak içinaranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 1/4/1996 tarihlive 22598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim KurumlarındaYabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim YapılmasındaUyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğegirer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini YükseköğretimKurulu Başkanı yürütür.